Fan Rui-qiang

Chief Physician & Professor of Chinese External Medicine, Guangzhou University.