Zong Wei Yi

Wei Yi-Zong, born in 1946, Executive Chairman and Secretary General, World Chinese Traditional Orthopedics Association.

Artikel von Zong Wei Yi